top of page

บรรยากาศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2023

เป้าหมายของการสัมมนา

  1. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินคือ “บ้าน” 

  2. คนใน ครฉ. คือ “ครอบครัวของทุกคน รักองค์กร”

 

เป้าหมายภาพใหญ่ต้องชัด แหลมคม ทุกคนเข้าใจร่วมกัน ตรงประเด็น วางคนตรงงาน ไปในแนวเดียวกัน มุ่งมั่นพัฒนา/ดึงศักยภาพตนเอง เริ่มที่ตนเองก่อน ปรับ Mindset เชิงบวก เห็นศักยภาพทีมงาน พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ งานวิจัยคุณภาพ เรียนรู้สิ่งใหม่ ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ทันสมัย เล่นเป็นทีม ไปในแนวเดียวกัน เลี่ยงขัดแย้ง แก้ไข สามัคคี ทุ่มเท เท่าเทียม เอา ครฉ. เป็นหลัก ทำงานแบบบรูณาการ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง แลกเปลี่ยน Formal/Informal พร้อมโต้ ฉ. มีความสุข

230602 ครฉ 31 May-1 June 2023 PR ppt_Page_2.jpg
230602 ครฉ 31 May-1 June 2023 PR ppt_Page_1.jpg

กรอบความคิดคือฐานรากชีวิต มันคือภาพแห่งความสำเร็จ กรอบความคิดเป็นแหล่งที่มาของศักยภาพภายใน

กระบวนการเรียนรู้

ศักยภาพคือ ขีดความสามารถทั้งที่แสดงออกมาภายนอกและที่เก็บสะสมอยู่ภายในศักยภาพทั้งสองเชื่อมโยงอย่างเป็นหนึ่งเดียว ส่งผลซึ่งกันและกัน ไม่อาจแยกออกจากกันได้ศักยภาพที่แสดงออกมานั้นเล็กน้อย ศักยภาพภายในไร้ขีดจำกัด รอวันเผยตัวออกมา ศักยภาพคือ แรงขับเคลื่อน
ภายใน ความมุ่งมั่น ทัศนคติเชิงบวก ปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่น

230602 ครฉ 31 May-1 June 2023 PR ppt_Page_2.jpg

ศักยภาพไม่เคยออกนอกกรอบความคิด จะยกศักยภาพต้องเปลี่ยนกรอบความคิด กรอบความคิดเปลี่ยนได้ ตนเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือมัน เราจึงสามารถนำตนเองได้ เล่นเชิงรุกได้ (Self-directed)ด้วยภาพเป้าหมายเดียวกัน ครฉ. จึงสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน

ปัญญา ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ใดๆ ผุดขึ้นจากความเชื่อมโยงขององค์ประกอบหลัก การแก้ปัญหาเชิงซ้อน - หาว่าอะไรคือองค์ประกอบหลัก รอง ย่อย และมันเชื่อมโยงกันอย่างไร อย่างเป็นลำดับชั้น ทั้งที่สูงกว่าและต่ำกว่า

นวัตกรรมเกิดจากการเชื่อมโยงที่หลากหลายขององค์ประกอบที่แตกต่าง

230602 ครฉ 31 May-1 June 2023 PR ppt_Page_4.jpg

ทีมงาน เครือข่ายเข้มแข็งเกิดจากศรัทธา เพราะเห็นคุณค่าในความแตกต่าง เพราะคนคือมนุษย์ มีชีวิต มีตัวตนที่ต้องการคุณค่าและความหมาย ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จึงพัฒนาขึ้นจากการสร้างและยืนยันคุณค่าและความหมายระหว่างกัน.

bottom of page