top of page

Principles

Intrans คืออะไร

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

Intrans มาจากภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ Integral และ Transformation

 

Integral มีความหมายถึง การบูรณาการ การเชื่อมโยงของทุกมิติชีวิต 

แล้วผุดขึ้นเป็นความเป็นทั้งหมด หนึ่งเดียวอย่างเป็นองค์รวม

 

Transformation มีความหมายถึง การปฏิรูป การเปลี่ยนแปลง

การพัฒนา การยกระดับขีดความสามารถมนุษย์ให้สูงขึ้น

 

Intrans จึงมีความหมายถึง การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์ให้สูงขึ้น

ด้วยการเชื่อมโยงทุกมิติชีวิตรอบด้านอย่างเป็นองค์รวม

อินทรานส์มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่ฐานรากชีวิตอย่างบูรณาการ อย่างเป็นระบบเชิงรุก ด้วยศาสตร์ชีวิตองค์รวม
ครอบคลุมทุกมิติชีวิต เพื่อความสำเร็จอย่างสมดุล เข้มแข็ง
มั่นคงยั่งยืน มีคุณค่าและความหมาย

วิสัยทัศน์ / Visions

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

ปรัชญาแห่ง Intrans

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

สถาบันอินทรานส์ได้ทุ่มเทศึกษา วิจัยอย่างมุ่งมั่นมากว่า 20 ปี
เพื่อคิดค้นหลักการและฐานรากของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
ไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานใด ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคมใดๆ และพบว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของชีวิตคืออะไร
อะไรคือฐานรากของชีวิต อะไรคือองค์ประกอบของชีวิต และองค์ประกอบเหล่านั้นสัมพันธ์กันอย่างไร และเราจะจัดการกับองค์ประกอบชีวิตเหล่านั้นได้อย่างไร
เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จอย่างสมดุล เข้มแข็ง มั่นคงยั่งยืน

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

HIPOT คืออะไร ทำไมต้อง HIPOT

5 221227 Principle for 4 มิติ.jpg

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

จากคำถามที่ว่า ทำไมการพัฒนาด้วยศาสตร์ต่างๆ ในปัจจุบันจึงไม่ยั่งยืน เราพบว่าองค์ความรู้ที่ขาดหายไปคือ ความไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิต
ดังนั้น ด้วยความทุ่มเทศึกษาวิจัยเชิงลึกกว่า 20 ปี อย่างต่อเนื่อง
ถึงกฎธรรมชาติของชีวิต หลักปรัชญาพุทธศาสนา หลักปรัชญาบูรณาการ หลักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก หลักจิตวิทยาบูรณาการ
หลักการการพัฒนาองค์ความรู้ หลักแนวคิดเชิงระบบ ความคิดที่แตกต่าง การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลักการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น การเห็นคุณค่าตนเองและระหว่างกัน
หลักการพัฒนาความเป็นผู้นำบนพื้นฐานของคุณค่าของชีวิต
หลักการบริหารจัดการ หลักการทางเคมี ฟิสิก
ส์ ชีวะ และองค์ความรู้อื่นๆ

 

ทั้งหมดนี้ได้ถูกนำมาหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็นองค์รวม อันเป็นที่มาของหลักการ Hipot ที่ทางสถาบันอินทรานส์มีความภูมิใจ ขอนำเสนอต่อสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของการยกระดับศักยภาพมนุษย์ เพื่อการพัฒนาชีวิตอย่างสมดุล เข้มแข็ง มั่นคงยั่งยืน มีคุณค่าและความหมาย เพื่อทำคนให้เต็มมนุษย์

ปัญหาที่ยิ่งกว่าความท้าทายและผลกระทบ

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

เป้าหมายสูงสุดขององค์กรคือ ความยั่งยืน แต่ตัวที่ฉุดรั้งมิให้องค์กรสู่ความยั่งยืนได้นั้น
เป็นเพราะ องค์กรไม่เป็นเอกภาพ บุคลากรไม่สามารถนำตนเองได้ ไม่เล่นเชิงรุก แก้ปัญหาไม่ได้
ขาดนวัตกรรม ขาดความมั่นคงทางอารมณ์ ทีมงานขาดความเข้มแข็ง และผู้นำขาดภาวะผู้นำ

ทำไมการพัฒนาถึงไม่ยั่งยืน

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

ทุกวันนี้ การพัฒนาองค์กรไม่ยั่งยืนนั้นเป็นเพราะ ยังคงเน้นแค่การพัฒนาคน แต่ไม่ได้พัฒนาชีวิต อีกทั้งยังคงเน้นแค่การพัฒนาด้านเทคนิคหรือ Hard Skills แต่ขาด Soft Skills
การพัฒนาก็ไม่เป็นองค์รวม ยังแยกส่วน และเน้นที่การปรับพฤติกรรมแต่เข้าไม่ถึงฐานราก
ของชีวิต การแก้ปัญหาก็ไม่เป็นระบบบุคคลขาดความมั่นคงทางอารมณ์เพราะไม่เห็นคุณค่า
ตนเอง ทีมงานไม่เข้มแข็งเพราะขาดศรัทธา และที่สำคัญผู้นำขาดภาวะผู้นำ

มองปัญหาอย่างท้าท้าย

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

ทุกปัญหามีความสืบเนื่องเชื่อมโยง มันไม่มีวันหมด ความพยายามที่จะแก้ปัญหาให้สิ้นสุดลงอย่างถาวร เป็นเรื่องเข้าใจผิด อีกทั้งทุกปัญหามีธรรมชาติเชิงซ้อน ปัญหาซ้อนปัญหา
การแก้ปัญหาใดๆ จึงต้องพิจารณาความเชื่อมโยงขององค์ประกอบอย่างเป็นภาพรวม

ชีวิตมิใช่คณิตศาสตร์

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

ในเมื่อชีวิตมีทั้งความเป็นรูปธรรมและนามธรรม หากการพัฒนาด้านรูปธรรมคือ
การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการแล้ว การพัฒนาด้านนามธรรมที่ว่านี้คืออะไร มันประกอบด้วยอะไร แล้วจะมีกระบวนการอย่างไร จึงจะนำไปสู่ความยั่งยืน

จะยั่งยืน การพัฒนาต้ององค์รวม

principle จะยั่งยืนการพัฒนาต้ององค์รวม.jpg

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

ที่ผ่านมา องค์กรขาดความยั่งยืนนั้นเป็นเพราะการพัฒนายังติดอยู่กับมุมมองเชิงเดี่ยว
ไม่เป็นองค์รวม แล้วองค์รวมคืออะไร นั่นคือเรากำลังถามว่าชีวิตคืออะไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร ประกอบขึ้นด้วยอะไร และมันเชื่อมโยงกันอย่างไรถึงได้ก่อเป็นปัญหาขึ้นมา แล้วเราจะปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและการเชื่อมโยงมันอย่างไร จึงจะได้เป็นทางออกอย่างยั่งยืน

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

5 221227 Principle for 4 มิติ.jpg

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเป็นองค์รวม องค์รวมของชีวิตประกอบด้วย 4 มิติ คือ กรอบความคิด มุมมองเชิงระบบ ตัวตน และภาวะผู้นำ ทั้งหมดนี้ต่างเชื่อมโยงและส่งผลซึ่งกันและกันอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ ความท้าทายก็คือ ท่านจะพัฒนามิติทั้ง 4 นี้อย่างไร เพื่อก้าวข้ามการพัฒนาแบบเดิมๆ ไปสู่ความสมดุล เข้มแข็ง มั่นคงยั่งยืน

หลักสูตร HIPOT ทั้งแบบ Online / Public

หลักสูตรที่ทาง Intrans ได้ออกแบบ วิจัย และศึกษามากว่าทศวรรษ ถูกบรรจุในหลักสูตรที่ชื่อว่า HIPOT ณ ตอนนี้เราได้บริการผู้ที่ให้ความสนใจทั้งในรูปแบบ Online / Public เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยั้ง มาพร้อมกับปัญหาและความท้าทายใหม่

bottom of page