top of page

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

ชีวิตมิใช่คณิตศาสตร์

จอห์น แนช (13 มิถุนายน 1928 – 23 พฤษภาคม 2015) นักคณิตศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 1994 จากผลงานเรื่องทฤษฎีเกม ได้เคยกล่าวไว้ว่า ปัญหาชีวิตทุกอย่างสามารถแก้ได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ โดยเพียงใส่ตัวแปรลงไปในสมการ ทุกปัญหาชีวิตก็จะสามารถแก้ไขได้

แต่เพราะชีวิตมิใช่อะไรที่หยุดนิ่ง คงที่แน่นอนตายตัว การใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ความมีชีวิต โดยการกำหนดตัวแปรลงในสมการเฉพาะ และปรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ เพื่อหวังคำตอบที่แน่นอนเชิงประจักษ์นั้น อาจอธิบายและแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างหยาบๆ เพียงบางส่วน หรือในบางกรณีก็เพียง ณ จุดใดจุดหนึ่งของช่วงเวลาหนึ่งๆ เท่านั้น ซึ่งยังเป็นมุมมองที่คับแคบ

อีกทั้งชีวิตมิได้ดำเนินไปอย่างเป็นเส้นตรงเชิงเดี่ยว แต่กลับมีความสลับซับซ้อนอย่างยิ่งของตัวแปรต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
ในเมื่อชีวิตเป็นของไหล ไม่นิ่ง ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งอ่อนไหว ซับซ้อนและคลุมเครือ และเพื่อความยั่งยืน
เราต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินี้

ในเมื่อชีวิตมีทั้งความเป็นรูปธรรมและนามธรรม หากการพัฒนาด้านรูปธรรมคือการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
เชิงเทคนิคแล้ว การพัฒนาด้านนามธรรมคืออะไร ทักษะดังกล่าวมันคืออะไร มันมีธรรมชาติเป็นอย่างไร มันประกอบด้วยอะไร อะไรคือรากฐานของมัน มันมีกระบวนการอย่างไร

 

แล้วเราต้องปรับอย่างไร และจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในเชิงธุรกิจ

หลักสูตร HIPOT ทั้งแบบ Online / Public

หลักสูตรที่ทาง Intrans ได้ออกแบบ วิจัย และศึกษามากว่าทศวรรษ ถูกบรรจุในหลักสูตรที่ชื่อว่า HIPOT ณ ตอนนี้เราได้บริการผู้ที่ให้ความสนใจทั้งในรูปแบบ Online / Public เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยั้ง มาพร้อมกับปัญหาและความท้าทายใหม่

bottom of page