top of page

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

ทำไมการพัฒนาถึงไม่ยั่งยืน

เป้าหมายหลักขององค์กรคือ ความยั่งยืน แต่ปัจจุบัน องค์กรได้ตระหนักแล้วว่า งบประมาณมากมายที่ทุ่มลงไปนั้นไม่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง เพราะอะไร

 1. แนวคิดการพัฒนาองค์กรในปัจจุบันยังคงติดอยู่แค่กรอบความคิดของการปรับเปลี่ยน (Change) แต่ไม่สามารถก้าวข้ามสู่การปฏิรูป (Transformation)

 2. มุมมองต่อการพัฒนาองค์กรในปัจจุบันยังติดอยู่แค่การพัฒนาคน (Human Development) ไม่สามารถยกระดับสู่
  การ
  พัฒนาชีวิต (Life Transformation) ที่ให้คุณค่าและความหมายที่สูงกว่า

 3. เป้าหมายการพัฒนาในปัจจุบันยังคงติดกับดักอยูที่เพียงการเพิ่มประสิทธิภาพ (Effectiveness) ยังไม่เข้าใจว่าเป้าหมาย
  ที่สูงกว่าคือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainability)

 4. องค์กรส่วนใหญ่ยังให้น้ำหนักกับการพัฒนาความสามารถด้านเทคนิค (Hard Skills) แต่ขาดความตระหนักว่า
  ความยั่งยืนมันต้องเป็นการปรับสมดุลระหว่าง Hard Skills และ Soft Skills อย่างยืดหยุ่น

 5. การพัฒนาในปัจจุบันจึงยังคงเป็นแบบแยกส่วน ไม่ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Approach)

 6. ส่วนใหญ่องค์กรต้องการเห็นผลเร็ว การพัฒนาจึงเน้นที่การปรับแต่งพฤติกรรม แต่ขาดความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลง
  ที่ยั่งยืนต้องเปลี่ยนที่กรอบความคิดอันเป็นฐานรากชีวิต

 7. คนเรามักติดอยู่กับมุมมองที่ว่าปัญหาใดๆ มักเกิดจากบุคคลอื่น จึงมักมีมุมมองเชิงลบว่าคนอื่นต้องเปลี่ยน
  โดยขาดความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเริ่มที่ตนเก่อนเสมอ

 8. ส่วนใหญ่ที่การแก้ปัญหาไม่ตก มีทางออกที่คับแคบ ขาดความคิดสร้างสรรค์ นั้นเป็นเพราะมักมีมุมมองเชิงเดี่ยว แยกส่วน แต่ขาดความเข้าใจถึงมุมมองเชิงระบบ และการมองภาพเชิงองค์รวม

 9. บุคลากรไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่เห็นคุณค่าตนเอง อีกทั้งทีมงานขาดความเข้มแข็ง นั่นเป็นเพราะขาดการเห็นคุณค่าในความแตกต่าง

 10. ผู้นำขาดภาวะผู้นำ ไม่สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันได้ เพราะไม่เห็นคนเป็นมนุษย์
  มีชีวิต มีตัวตนที่ต้องการคุณค่า

ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุ รากของปัญหามันอยู่ที่ไหน อะไรทำให้องค์กรแตกต่างกัน แล้วท่านจะรับมือกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร

ท่านจะนำความเข้าใจดังกล่าวไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ เพื่อพลิกวิกฤตเหล่านี้ให้เป็นโอกาสสร้างองค์กรให้สมดุล เข้มแข็ง มั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริงได้อย่างไร

หลักสูตร HIPOT ทั้งแบบ Online / Public

หลักสูตรที่ทาง Intrans ได้ออกแบบ วิจัย และศึกษามากว่าทศวรรษ ถูกบรรจุในหลักสูตรที่ชื่อว่า HIPOT ณ ตอนนี้เราได้บริการผู้ที่ให้ความสนใจทั้งในรูปแบบ Online / Public เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยั้ง มาพร้อมกับปัญหาและความท้าทายใหม่

bottom of page