top of page

Testimonials

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

VDO testimonials

เราได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีต่อหลักสูตร HIPOT

ศาสตร์ชีวิตองค์รวมครอบคลุมทุกมิติชีวิต เน้นการพัฒนาฐานรากชีวิตอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติเข้ากับชีวิตจริงได้อย่างลงตัว เพื่อความมั่นคงยั่งยืน

ความเห็นของผู้เรียน: หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเชิงรุก

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพกรมการแพทย์ สธ.

"เป็นหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพของมนุษย์อย่างไร้ขีดจำกัด โดยนำสัจธรรมของชีวิตจริง ตัวอย่างจริง มาทำให้ผู้ฟังเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย ทำให้เกิดการยอมรับว่า หากเราต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยากประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรา"

ความเห็นของผู้เรียน: หลักสูตรการแก้ปัญหาเชิงซ้อน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์ สธ.

"จากหลักสูตร Hipot ได้เรียนรู้ว่า ความรู้คือระบบ มันจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการเชื่อมโยงของใจความสำคัญ ดังนั้น เวลาอ่านหรือฟังอะไร เราต้องจับประเด็นหลักให้ได้ แล้วนำมาเชื่อมโยงกัน"

ความเห็นของผู้เรียน: หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ สธ.

"ได้เรียนรู้ว่า เวลาเราแก้ปัญหาต้องมีทางเลือก และควรมีหลายๆ ทางเลือก การสร้างทางเลือกมาจากการเชื่อมโยงที่หลากหลายขององ์ประกอบที่แตกต่าง    "

ความเห็นของผู้เรียน: หลักสูตรการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ สธ.

"ได้เรียนรู้ว่า ต้นเหตุของการขาดความศรัทธาในตัวเอง ขาดความมั่นใจในตัวเอง เกิดจากปมด้อยที่อยู่ในใจจากอดีต สาเหตุจากตนเองสร้างเองและจากบุคคลอื่นยัดเยียดให้ด้วยคำพูดหรือการกระทำ"

ความเห็นของผู้เรียน: หลักสูตรการสร้างทีมงานเข้มแข็ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองมาตรฐาน สป. พม.

"ความไม่เข้าใจกัน มันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกัน การจะอยู่ด้วยกันได้ไม่จำเป็นต้องทำให้คนเหมือนกัน แต่ต้องเห็นค่าในความต่าง ใจจึงเปิดกว้าง รับฟัง เข้าใจ ศรัทธา ไว้วางใจ เชื่อมั่น และเห็นคุณค่าระหว่างกัน เพื่อทำลายกำแพงอารมณ์ของอีกฝ่าย"

ความเห็นของผู้เรียน: หลักสูตรการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงยั่งยืน

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ดย. พม.

"คุณสมบัติของภาวะผู้นำคือ การเอาใจใส่ การโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกียรติ ส่งเสริม ยอมรับ มอบอำนาจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้โดย การมอบอำนาจในการตัดสินใจงานที่มอบหมายให้ กล่าวชมเมื่อทำงานได้สำเร็จ การให้เกียรติแก่กันใช่ไม่แค่การชมเชย ให้รางวัลตอบแทน ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เจ้านาย-ลูกน้อง ใช่ว่าแค่คำพูด ต้องแสดงออกทางกายภาพด้วย"
bottom of page