top of page

Curriculums

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

จะยั่งยืน ต้ององค์รวม

ชีวิตองค์รวมประกอบด้วย กรอบความคิด คิดเชิงระบบ อารมณ์ และภาวะผู้นำ

curriculum เสริม 2.jpg

หลักสูตรภาพรวม Hipot

curriculum รวม.jpg

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

เพราะที่สุดของเป้าหมายองค์กรคือความยั่งยืน (Sustainability) การจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ แค่การปรับเปลี่ยน (Change) นั้นไม่พอ แต่มันต้องปฏิรูป (Transformation) และมันจะเป็นจริงได้ การพัฒนานั้นต้องเป็นองค์รวม (Holistic) องค์รวมของชีวิตประกอบด้วย จิตใจ ปัญญา อารมณ์ และพฤติกรรม มองในมุมของการพัฒนาแล้ว มันคือ
กรอบความคิด คิดเชิงระบบ ตัวตน และภาวะผู้นำ

Hipot ประกอบด้วย 6 หลักสูตร

curriculum เสริม 3.jpg
curriculum เสริม 4.jpg

2. การแก้ปัญหาเชิงซ้อน

3. การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า

4. การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์

5. การสร้างทีมงานเข้มแข็ง

6. การสร้างผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลงเชิงยั่งยืน

curriculum 1.jpg

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

1. การพัฒนาศักยภาพเชิงรุก

การสร้างแรงขับเคลื่อนภายในด้วยทฤษฎีภาพในใจ

ท่านสงสัยไหมว่า ทำไมทีมงานจึงขาดแรงบันดาลใจ ขาดแรงขับเคลื่อนภายใน ไม่สามารถระเบิดศักยภาพออกมาได้อย่างที่ต้องการ ไม่สามารถนำตนเองได้ ไม่เล่นเชิงรุก

โลกเปลี่ยน ทุกคนรู้ว่าต้องเปลี่ยน แต่ทำไมคนไม่เปลี่ยน ที่เปลี่ยนก็ไม่ยั่งยืน นั่นเป็นเพราะยังเน้นแต่เพียงการปรับแต่งพฤติกรรมซึ่งเป็นเรื่องผิวเผิน
ฉาบฉวย แต่เข้าไม่ถึงฐานรากชีวิต นั่นคือ กรอบความคิด หรือ Mindset จริงๆ แล้วกรอบความคิดคืออะไร จะเปลี่ยนได้อย่างไร บนเงื่อนไขใด

2. การแก้ปัญหาเชิงซ้อน

การแก้ปัญหาซับซ้อนด้วยทฤษฎีกาแฟร้อน

ทุกปัญหาเป็นปัญหาเชิงซ้อน ปัญหาซ้อนปัญหา วิกฤตซ้อนวิกฤต การดำเนินไปขององค์กรธุรกิจคือ การแก้ปัญหา การแก้ปัญหาต้องใช้ปัญญา ท่านคิดว่าปัญญา ความรู้ กระบวนการเรียนรู้คืออะไร แล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร บนเงื่อนไขใด เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อรับมือกับปัญหาที่สลับซับซ้อน นำองค์กรไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

curriculum 2.jpg

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

230216 curriculum 3.jpg

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

3. การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยทฤษฎีเชิงองค์รวม

อะไรทำให้คนเราต่างกันทางความคิด อะไรทำให้คนเรามีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ต่างกัน อะไรทำให้คนเราสามารถสร้างทางออกของปัญหาได้อย่างมีทางเลือกที่หลากหลาย ไม่ติดอยู่กับคำตอบเดียวที่ดีที่สุด อะไรทำให้คนเราสามารถพัฒนาความคิดที่แตกต่างที่แปลกใหม่ อะไรทำให้คนเราสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร บนเงื่อนไขใด 

4. การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์

การสร้างความมั่นคงภายในด้วยทฤษฎีเส้นใยอารมณ์

ประเด็นทางอารมณ์ ไม่ว่าจะขาดความเชื่อมั่น ขาดภูมิต้านทาน ชอบเปรียบเทียบ ยกตนข่มท่าน ติดความสมบูรณ์แบบ ชอบขุดคุ้ยเรื่องในอดีตขึ้นมาหาคนผิดและตอกย้ำ ชอบใช้ความรุนแรง คุมตนเองไม่ได้ รวมทั้งภาวะซึมเศร้า คิดทำร้ายตนเองและผู้อื่น ประเด็นเหล่านี้สร้างความถดถอยให้กับตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม ไม่สามารถพลิกฟื้นคืนสภาพตนเองให้กลับมาได้ ทั้งนี้เป็นเพราะภายในตนเปราะบาง อ่อนไหว ขาดภูมิต้านทาน
แล้วท่านคิดว่ารากของปัญหาคืออะไร ทางออกควรเป็นอย่างไร

curriculum 3.jpg

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

curriculum 5.jpg

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

5. การสร้างทีมงานเข้มแข็ง

การสร้างทีมงานอย่างมีเอกภาพด้วยทฤษฎีตัวตน

ปัญหาพื้นฐานสำคัญของความเป็นปึกแผ่นขององค์กรคือ ศรัทธา ศรัทธามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการระเบิดศักยภาพของทีมงาน ศรัทธามีผลโดยตรงต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกันของบุคลากร ซึ่งมีผลต่อการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งขององค์กร รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างองค์กรให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ หนึ่งเดียว แล้วท่านคิดว่าศรัทธาคืออะไร เราจะสร้างศรัทธาขึ้นมาได้อย่างไร
อะไรกำหนด

6. การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงยั่งยืน

การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยทฤษฎีคุณค่ามนุษย์

ในโลกที่ผันผวน ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อความอยู่รอด องค์กรต้องปรับตัว และต้องการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เราได้ยินคำว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงมานาน จนคุ้นชิน ท่านสงสัยไหมว่า ภาวะผู้นำ แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ เขาวัดกันด้วยอะไร ภาวะนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไหร่ มันสร้างได้จริงหรือ สร้างอย่างไร
บนเงื่อนไขใด ทำไมผู้นำบางคนได้รับการยอมรับ แต่บางคนไม่
มันต่างกันที่ตรงไหน

curriculum 6.jpg

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

bottom of page