top of page

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

จะยั่งยืน การพัฒนาต้ององค์รวม

เพราะโลกไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง ซับซ้อน อ่อนไหว คลุมเครือ เทคโนโลยีก้าวกระโดดในอัตราเร่ง
นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน แต่ก็ล้าสมัยในชั่วข้ามคืน สังคมทุกระดับเกิดการสั่นคลอน เกิดความไม่แน่นอน เราจึงต้องปรับตัว
อย่างจริงจัง หาไม่จะต้องล่มสลาย

ปัจจุบัน ในมุมมองของการพัฒนาองค์กรธุรกิจ เป้าหมายสูงสุดคือ ความยั่งยืน แต่ที่เป็นความท้าทายทุกวันนี้ก็คือ
แม้เราจะลงทุนพัฒนาบุคลากรมากมายอย่างไร องค์กรก็ยังไม่สามารถสร้างทีมงานที่มีศักยภาพที่เข้มแข็งเพื่อนำองค์กร
สู่ความยั่งยืนได้ เพราะอะไร

 

ที่ผ่านมา การพัฒนาองค์กรยังไม่ยั่งยืนนั้น เป็นเพราะองค์กรยังยึดติดอยู่กับกรอบแนวคิดของการพัฒนาแบบแยกส่วน
ไม่ครอบคลุมทุกมิติชีวิตและขาดความเชื่อมโยง ดังนั้น เพื่อความยั่งยืนจึงต้องปรับมุมมองจาก “การพัฒนาเชิงเดี่ยว” มาเป็น “การพัฒนาเชิงองค์รวม” ที่ครอบคลุมทุกมิติชีวิต

 

แล้ว “องค์รวมของความมีชีวิต” คืออะไร 

หลักสูตร HIPOT ทั้งแบบ Online / Public

หลักสูตรที่ทาง Intrans ได้ออกแบบ วิจัย และศึกษามากว่าทศวรรษ ถูกบรรจุในหลักสูตรที่ชื่อว่า HIPOT ณ ตอนนี้เราได้บริการผู้ที่ให้ความสนใจทั้งในรูปแบบ Online / Public เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยั้ง มาพร้อมกับปัญหาและความท้าทายใหม่

bottom of page