top of page

Schedules

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

Schedules

schedule 3.jpg

* ในแต่ละหลักสูตรจะเปิดจองล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ถึง 3 เดือนก่อนการบรรยายจะเริ่ม

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรกับทาง HIPOT

  1. ท่านสามารถเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจได้จากตาราง schedule

  2. ท่านสามารถหารายละเอียดของแต่ละหลักสูตรได้ โดยเลื่อนลงไปด้านล่างตามหัวข้อแต่ละหลักสูตร

  3. หากท่านสนใจหลักสูตรใด ท่านสามารถคลิกที่ช่องในตารางหลักสูตรด้านบนตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก หรือคลิกสมัครที่รายละเอียดหลักสูตรได้เลย 

  4. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมชำระเงิน และแนบหลักฐานการชำระเงิน

  5. รอการยืนยันจากทาง Intrans ทางอีเมล์ที่ท่านกรอกในใบสมัคร

  6. เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรที่ท่านเลือก ตามวันและเวลาที่กำหนด

หลักสูตรภาพรวม HIPOT

ปัญหาทั่วไปขององค์กรคือ บุคลากรไม่สามารถนำตนเองได้ ไม่เล่นเชิงรุก ไม่สามารถรับมือกับปัญหาเชิงซ้อนได้ ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ทีมงานขาดความ
มั่นคงทางอารมณ์ ทีมงานขาดความเข้มแข็ง
เล่นไม่เป็นทีม และขาดภาวะผู้นำ ทั้งหมดนี้สามารถอธิบายและจัดการได้ด้วยทฤษฎีองค์รวม (Holistic Theory) อันเป็นที่มาของหลักสูตร Hipot

หลักสูตร Hipot มีเป้าหมายคือ

1. การสร้างการนำตนเองเชิงรุกด้วยกรอบแนวคิดเชิงบวก 

2. ยกระดับขีดสามารถในการรับมือกับปัญหาเชิงซ้อนด้วยกรอบแนวคิดเชิงระบบ

3. สามารถพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจด้วยมุมมองเชิงองค์รวม  

4. สร้างความมั่นทางอารมณ์บนฐานของการเห็นคุณค่าตนเอง 

5. สร้างทีมงานเข้มแข็งบนฐานของศรัทธา เห็นคุณค่าในความแตกต่าง 

6. ยกระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีมงานอย่างเป็นเอกภาพบนฐานของคุณค่ามนุษย์

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเชิงรุก

pictures for 7 curriculums 2 16x9_Page_2.jpg

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาบนคำถามที่ว่า ทำไมคนไม่เปลี่ยน ไม่พัฒนา มีทัศนคติติดลบ ขาดความมุ่งมั่น ไม่สามารถนำตนเองได้
ไม่เล่นเชิงรุก บางคนคิดจะเปลี่ยน แต่ก็เน้นที่การปรับแต่งพฤติกรรมอย่างฉาบฉวย แต่เข้าไม่ถึงฐานรากชีวิต การพัฒนาจึงไม่ยั่งยืน ปัญหาเหล่านี้สามารถรับมือได้ด้วยทฤษฎีภาพในใจ (Mental Picture Theory)

ผลลัพธ์ความสำเร็จใดๆ ล้วนสะท้อนมาจากกรอบความคิด (Mindset) อันเป็นฐานรากชีวิต กรอบความคิดเปลี่ยนได้ กรอบความคิดเป็นของตนเอง ตนจึงสามารถระเบิดศักยภาพเพื่อนำตนเองได้ เมื่อนำตนเองได้ ก็เล่นเชิงรุกได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงต้องเริ่มที่ตนเองด้วยการปรับกรอบความคิดเชิงบวก และด้วยภาพเป้าหมายเดียวกัน ทีมงานจึงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพหนึ่งเดียว

หลักสูตร การแก้ปัญหาเชิงซ้อน

pictures for 7 curriculums 3 16x9_Page_3.jpg

การดำเนินไปขององค์กรธุรกิจคือการแก้ปัญหา แต่บ่อยครั้งมักเกิดคำถามว่า ทำไมจึงแก้ปัญหาไม่ตก ทำไมคิดไม่ออก ในขณะที่กำลังแก้ปัญหาหนึ่งๆ ยังไม่ทันจะเสร็จดี ก็มีปัญหาอื่นแทรกและพ่วงเข้ามาตลอด ทำไมมันไม่จบสิ้นซักที เราขาดอะไร การพัฒนาศักยภาพทางปัญญาเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีกาแฟร้อน (Coffee Theory)

 

เพราะปัญหาใดๆ มันไม่เคยมาเดี่ยว มันสลับซับซ้อน การแก้ปัญหาต้องใช้ปัญญา ปัญญาผุดขึ้นจากแนวคิดเชิงระบบที่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีกาแฟร้อน กาแฟร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร ปัญญา ความรู้ก็เกิดขึ้นอย่างนั้น ศักยภาพของกาแฟร้อนคือรสชาติและความหอมที่กลมกล่อมเกิดขึ้นได้อย่างไร ศักยภาพทางปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ ก็เกิดขึ้นในทำนองเดียวกัน

หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า

pictures for 7 curriculums 4 16x9_Page_4.jpg

ท่านสงสัยไหมว่า ทำไมกาแฟจึงหลายชนิด มีชื่อเรียกต่างกัน มีรสชาติ ความหอมต่างกัน ราคาก็ต่างกันด้วย ทำไมส้มตำจึงมีหลายชื่อเรียก รูปลักษณ์ รสชาติและราคาก็ต่างกัน ทำไมร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวราดหน้าต้องมีผัดซีอิ้วด้วย     

 

อะไรคือหลักการที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มีความหลากหลายแตกต่างกัน มันก็คือหลักการเดียวกันที่ทำให้คนเราแตกต่างกันทางความคิด
มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน สามารถสร้างทางออกของปัญหาได้อย่างหลากหลาย สามารถพัฒนาความคิดที่แตกต่าง
ที่แปลกใหม่ สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้จึงนำไปสู่คุณค่าองค์กรซึ่งเป็นตัวกำหนดความยั่งยืนที่แท้จริง

หลักสูตร การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์

pictures for 7 curriculums 5 16x9_Page_5.jpg

ท่านสงสัยไหมว่าทำไมคนที่มีศักยภาพสูง เรียนดี มีประสบการณ์มากมาย แต่ไม่สามารถระบิดศักยภาพออกมาได้อย่างที่ต้องการ บางคนกลับท้อแท้ ขาดความเชื่อมั่น อ่อนไหว เปราะบาง บางคนชอบคุยข่ม ติดความสมบูรณ์แบบ เครียด วิตกกังวล ใช้อารมณ์
ควบคุมตนเองไมได้ ทั้งหมดนี้แก้ไขได้ด้วยทฤษฎีเส้นใยอารมณ์ (Emotional Fiber Theory)    

 

เพราะกรอบความคิดคือความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกนึกคิดสะท้อนตัวตน ตัวตนต้องการคุณค่า ใครก็ตามที่เห็นคุณค่าตนเอง
เส้นใยอารมณ์ก็เข้มแข็ง มีความมั่นคงภายใน มีความเชื่อมั่น มีภูมิต้านทาน มีความหนักแน่น ยืนหยัด ทนทานต่อความยากลำบาก
ไม่ย่อท้อ สามารถควบคุมตนเอง ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ยืดหยุ่น รับมือกับความท้าทายที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมั่นคง

หลักสูตร การสร้างทีมงานเข้มแข็ง

pictures for 7 curriculums 6 16x9_Page_6.jpg

ปัญหาที่ทุกองค์กรมีเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือ ทีมงานขาดการมีส่วนร่วม เล่นไม่เป็นทีม ขาดพลังร่วม ไม่ไปในแนวเดียวกัน
ทีมงานจึงขาดความเข้มแข็ง เพราะบุคลากรมีทัศนคติติดลบ ในการสื่อสารจึงมักยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง ใจจึงไม่เปิดกว้างรับฟัง ไม่เห็นคุณค่าในความแตกต่าง จึงไม่เข้าใจกัน ทีมงานก็ขาดศรัทธา ปัญหาเหล่านี้สามารถรับมือได้ด้วยทฤษฎีตัวตน (Self Theory) 

เพราะกรอบความคิดสะท้อนตัวตนที่ต้องการคุณค่า ในขณะที่มนุษย์กำลังโต้ตอบกันนั้น ขณะนั้นตัวตนก็ก้องสะท้อนระหว่างกันด้วย และ “ใครก็ตามที่เห็นฉันมีค่า เธอก็มีค่าเช่นกัน” ในขณะที่บุคคลเห็นคุณค่าระหว่างกันนั้น มันคือการเห็นคุณค่าในความแตกต่าง
ภาวะนี้เท่านั้นที่ทีมงานเกิดความไว้วางใจต่อกัน เมื่อมีความเข้าใจกัน ศรัทธาก็เกิด เมื่อมีศรัทธาเกิด ทีมงานก็เข้มแข็ง

หลักสูตร การสร้างผู้นำเปลี่ยนแปลงเชิงยั่งยืน

pictures for 7 curriculums 7 16x9_Page_7.jpg

ในโลกที่ผันผวน เพื่อความอยู่รอด องค์กรต้องปรับตัว และต้องการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ท่านสงสัยไหมว่า ภาวะผู้นำ แท้จริงแล้ว
คืออะไรกันแน่ เขาวัดกันด้วยอะไร ภาวะนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไหร่ มันสร้างได้จริงหรือ สร้างอย่างไร บนเงื่อนไขใด
ทำไมผู้นำบางคนได้รับการยอมรับ แต่บางคนไม่ มันต่างกันที่ตรงไหน ทั้งหมดนี้สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีคุณค่ามนุษย์
(Life Meaning Theory)  

ตำแหน่งผู้นำจะไม่มีความหมายใดๆ เลย หากขาดภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำมิใช่ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้นำมาจากการแต่งตั้ง ส่วนภาวะผู้นำต้องเกิดจากการยอมรับ แต่การที่ตนจะได้รับการยอมรับจากใคร ตนต้องให้การยอมรับผู้นั้นก่อน การยอมรับที่ว่านี้คือการเห็นว่าบุคคลที่เราสัมพันธ์ด้วยนั้นเป็นมนุษย์ มีชีวิตที่ต้องการคุณค่าและความหมาย

หลักสูตร HIPOT ทั้งแบบ Online / Public

หลักสูตรที่ทาง Intrans ได้ออกแบบ วิจัย และศึกษามากว่าทศวรรษ ถูกบรรจุในหลักสูตรที่ชื่อว่า HIPOT ณ ตอนนี้เราได้บริการผู้ที่ให้ความสนใจทั้งในรูปแบบ Online / Public เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยั้ง มาพร้อมกับปัญหาและความท้าทายใหม่

bottom of page