top of page

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

pictures for 7 curriculums 7 16x9_Page_7.jpg

การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงยั่งยืน

การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยทฤษฎีคุณค่ามนุษย์

ในโลกที่ผันผวน เพื่อความอยู่รอด องค์กรต้องปรับตัว และต้องการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ท่านสงสัยไหมว่า ภาวะผู้นำ แท้จริงแล้ว
คืออะไรกันแน่ เขาวัดกันด้วยอะไร ภาวะนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไหร่ มันสร้างได้จริงหรือ สร้างอย่างไร บนเงื่อนไขใด
ทำไมผู้นำบางคนได้รับการยอมรับ แต่บางคนไม่ มันต่างกันที่ตรงไหน ทั้งหมดนี้สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีคุณค่ามนุษย์
(Life Meaning Theory)  

ตำแหน่งผู้นำจะไม่มีความหมายใดๆ เลย หากขาดภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำมิใช่ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้นำมาจากการแต่งตั้ง ส่วนภาวะผู้นำต้องเกิดจากการยอมรับ แต่การที่ตนจะได้รับการยอมรับจากใคร ตนต้องให้การยอมรับผู้นั้นก่อน การยอมรับที่ว่านี้คือการเห็นว่าบุคคลที่เราสัมพันธ์ด้วยนั้นเป็นมนุษย์ มีชีวิตที่ต้องการคุณค่าและความหมาย

bottom of page