top of page

Hipot คืออะไร ทำไมต้อง Hipot

จากคำถามที่ว่า ทำไมการพัฒนาด้วยศาสตร์ต่างๆ ในปัจจุบันจึงไม่ยั่งยืน เราพบว่าองค์ความรู้ที่ขาดหายไปคือ ความไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิต ดังนั้น ด้วยความทุ่มเทศึกษาวิจัยเชิงลึกกว่า 20 ปี อย่างต่อเนื่อง ถึงหลักการหรือกฎธรรมชาติของชีวิต
หลักปรัชญาพุทธศาสนา หลักปรัชญาบูรณาการ หลักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก หลักจิตวิทยาบูรณาการ หลักแนวคิดเชิงระบบ หลักการพัฒนาองค์ความรู้ ความคิดที่แตกต่างที่แปลกใหม่ การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลักการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น การเห็นคุณค่าตนเองและระหว่างกัน หลักการพัฒนาความเป็นผู้นำบนพื้นฐานของคุณค่าและ
ความหมายของชีวิต หลักการบริหารจัดการ หลักการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ และองค์ความรู้อื่นๆ ที่หลากหลาย 

ทั้งหมดนี้ได้ถูกนำมาหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็นองค์รวม อันเป็นที่มาของหลักการ Hipot ที่ทางสถาบันอินทรานส์มีความภูมิใจ ขอนำเสนอต่อสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของการยกระดับศักยภาพมนุษย์ เพื่อการพัฒนาชีวิตอย่างเข้มแข็ง มั่นคงยั่งยืน มีคุณค่าและความหมาย เพื่อทำคนให้เต็มมนุษย์

Quotes for Hipot

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

"อาจารย์ครับการสัมมนาครั้งนี้มีความหมายกับผมมาก ไม่ใช่เพราะโอกาสของการก้าวสู่ตำแหน่ง แต่คุณค่าที่ได้มันเหนือกว่านั้นมากนัก อาจารย์คิดดูนะครับว่าการสร้างพลังให้กับคนเกือบร้อยให้เข้าใจตัวเองและใช้ศักยภาพสูงสุดมันจะส่งผลสะเทือนทางบวกขนาดไหน อย่างน้อยก็ต่อตัวเอง และเมื่อเขาได้นำไปใช้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงานและนักศึกษาแล้ว มันจะเหมือนคลื่นสะท้อนความดีที่มีอยู่ทุกภาคของประเทศ อยากให้อาจารย์ได้เป็นส่วนหนึ่งในความปิติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์มีส่วนหล่อหลอมเลยนะครับ"
bottom of page