top of page

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

© 2006 Copyright Intrans Co., Ltd.

_DSC0039 (3).JPG

บทความที่น่าสนใจ

ทำไมการพัฒนาถึงไม่ยั่งยืน

เราใช้เงินมากมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร แต่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เพราะอะไร ท่านคิดว่าอะไรคือรากของปัญหา อะไรทำให้องค์กรแตกต่างกัน แล้วท่านจะรับมือกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร

1 230501 ppt Hipot ทำไมการพัฒนาถึงไม่ยั่งยืน.jpg
3 230501 ทฤษฎีองค์รวม HT ศาสตร์ชีวิตความเป็นทั้งหมดเพื่อความยั่งยืน.jpg

ทฤษฎีองค์รวม Holistic Theory ศาสตร์ชีวิตความเป็นทั้งหมด
เพื่อความยั่งยืน

เราทุ่มเททรัพยากรมากมายเพื่อพัฒนาคน แต่ผลที่ได้กลับไม่คุ้มค่า

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้อยมาก มีบ้างแต่ก็ฉาบฉวย เพราะอะไร

ทำไมคนไม่เปลี่ยน ที่เปลี่ยนก็ไม่ยั่งยืน

เพราะโลกผันผวน ทุกคนรู้ว่าต้องปรับ แต่ทำไมไม่เปลี่ยน ทำไมคนเราเปลี่ยนยากจัง มันติดขัดอะไร ที่พอจะเปลี่ยนบ้าง ก็ไม่ยั่งยืน

9 230501 ทำไมคนไม่เปลี่ยน ที่เปลี่ยนก็ไม่ยั่งยืน.jpg
10 230501 จะยั่งยืน Hard Skills อย่างเดียว ไม่พอ.jpg

จะยั่งยืน Hard Skills อย่างเดียวไม่พอ

เพราะความรู้มิใช่ความรู้สึก การพัฒนาความรู้ด้าน Technical Skills เพียงด้านเดียวจึงไม่พอ มันต้องพัฒนาทักษะชีวิต
Soft Skills ไปพร้อมๆ กัน Soft Skills ที่ว่านี้คืออะไร
และเราจะพัฒนามันขึ้นมาได้อย่างไร บนหลักการใด

ข่าวสารและการวิเคราะห์

HIPOT เป็นศาสตร์ที่ชีวิตองค์รวมเพื่อความยั่งยืน ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวันของทุกๆ คน ไม่ว่าไทยหรือเทศน์ เราจะใช้พื้นที่นี้เล่า บอกกล่าว และวิเคราะห์ปัญหาสังคม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจาก HIPOT ที่แบ่งเป็น 6 หลักสูตรมาแก้ปัญหา

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาในสังคม โดยเรียนรู้จากปัญหา ที่มาต้นตอ และวิธีการรับมือที่ถูกต้องและยั่งยืน

ข่าวสารและการวิเคราะห์จะอัพเดตเป็นประจำรายสัปดาห์ แล้วมาติดตามและแลกเปลี่ยนกันครับ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

กว่าจะมาเป็น Intrans

home intrans.jpg

สถาบันอินทรานส์มีความมุ่งมั่นในการยกระดับจากการพัฒนาเพื่อ “ความมีประสิทธิภาพ” มาเป็นการพัฒนาเพื่อ “ความยั่งยืน”
โดยเชื่อว่าความยั่งยืนจะเป็นจริงได้ ต้องก้าวข้ามจากมุมมองของการปรับเปลี่ยน (Change) มาเป็นการปฏิรูป (Transformation)
โดยมีหลักการและรากทางความคิด 10 ประเด็น

HIPOT สำคัญอย่างไร

5 221227 Principle for 4 มิติ.jpg

โลกซับซ้อน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวกระโดดในอัตราเร่ง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้น การบริหารงานขององค์กรมีความเสี่ยงไม่แน่นอน การปรับตัวรุนแรงเพื่อความอยู่รอด ใครปรับไม่ทัน ต้องโดนทิ้ง

ที่สุดของการพัฒนาใดๆ ก็เพื่อความยั่งยืน จะยั่งยืนได้ต้องปฏิรูป การปฏิรูปที่ว่านี้ต้องเป็นองค์รวม องค์รวมชีวิตประกอบด้วย จิตใจ ปัญญา อารมณ์ และพฤติกรรม มันคือกรอบความคิดมุมมองเชิงระบบ ตัวตน และภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่มาของหลักสูตร Hipot – การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณการ Integral Human Potential Transformation อันเป็นศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน 

 

มิติทั้ง 4 ไม่อาจแยกออกจากกันได้

หากปรับตัวได้ทั้ง 4 มิติ ก็สมดุล

หากรักษาความสมดุลได้ ก็เข้มแข็ง

หากรักษาความเข้มแข็งได้ ก็มั่นคง

หากรักษาความมั่นคงได้ ก็ยั่งยืน

หลักสูตร HIPOT ทั้งแบบ Online / Public

หลักสูตรที่ทาง Intrans ได้ออกแบบ วิจัย และศึกษามากว่าทศวรรษ ถูกบรรจุในหลักสูตรที่ชื่อว่า HIPOT ณ ตอนนี้เราได้บริการผู้ที่ให้ความสนใจทั้งในรูปแบบ Online / Public เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยั้ง มาพร้อมกับปัญหาและความท้าทายใหม่

ผู้ก่อตั้ง Intrans

ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL (Lifelong Learning)

เพราะเรียนมาทางยา จึงทำงานกับบริษัทยามาประมาณ 20 ปี ผ่านประสบการณ์มาพอสมควร ในท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิ่ง
ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ เห็นปัญหาต่างๆ ในองค์กร ล้วนเป็นปัญหาเดิมๆ ที่สำคัญมันล้วนเกิดจากคนทั้งสิ้น 

 

จนมาถึงจุดๆ หนึ่ง ก็เกิดคำถามขึ้นในใจว่า หากมองในมุมเชิงบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่ต้องหาเลี้ยงชีพ  ไม่ว่ามิติใด ไม่ว่าระดับใด ทั้งตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคมแล้ว ทำไมปัญหามันจึง เกิดขึ้นซ้ำๆ แก้กี่ครั้งก็เหมือนเดิม วนไปมา ทำไมมันไม่จบสิ้นเสียที ทำไมมันถึงไม่ยั่งยืน ประเด็นมันอยู่ที่ไหน อะไรคือรากของปัญหา หรือว่าความรู้ที่เรามีอยู่นั้น มันไม่พอ ถ้าเช่นนั้น เรายังขาดอะไร 

 

หากว่าเป้าหมายคือความยั่งยืนแล้ว เราพบว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายดังกล่าว ลำพังเพียงการพัฒนาหรือ Development นั้น มันไม่พอ มันต้องปฏิรูปหรือ Transformation กันเลยทีเดียว 

 

ที่สำคัญ การปฏิรูปเพื่อความยั่งยืนที่ว่านี้ มันจำเป็นต้องเข้าถึงธรรมชาติความจริงของชีวิตในเชิงองค์รวม (Life Holistic) 

 

แล้วชีวิตเชิงองค์รวมมันคืออะไร ชีวิตมันคืออะไรกันแน่ มันมีธรรมชาติเป็นอย่างไร มันประกอบขึ้นมาด้วยอะไร องค์ประกอบเหล่านั้นมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร มันดำเนินไปอย่างไร จึงได้เกิดเป็นอาการปัญหาอย่างที่เราประสบกันทุกวันนี้ แล้วเราจะมีหนทางอย่างไร ด้วยกระบวนการใด
บนหลักการใด เพื่อที่จะรับมือกับปัญหานั้นๆ เพื่อนำไปสู่ความสมดุล เข้มแข็ง มั่นคงยั่งยืน   

 

โดยส่วนตัว ผู้เขียนสนใจวิชาปรัชญา เพราะมันคือวิชาที่ว่าด้วยความรู้ ด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองดังกล่าวข้างต้น จึงทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจังในศาสตร์ต่างๆ เป็นเวลากว่า 20 ปี ในหมู่นักคิด นักปรัชญาคนสำคัญๆ ของโลกย้อนหลังไปกว่า 2600 ปี ทั้งหลักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก หลักพุทธปรัชญา หลักปรัชญาบูรณาการ หลักปรัชญาองค์รวม หลักจิตวิทยาบูรณาการ หลักปรัชญาความรู้ หลักปรัชญาแนวคิดเชิงระบบ หลักอัตถิภาวะนิยม หลักแห่งตัวตน หลักการหาคุณค่าและ ความหมายของชีวิต หลักการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การสร้างศรัทธา
หลักการเห็นคุณค่ามนุษย์ หลักการพัฒนาความเป็นผู้นำหลักการบริหารจัดการ หลักการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ และองค์ความรู้อื่นๆ ที่หลากหลาย 

 

จากองค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้รวบรวมและพัฒนาขึ้นมาจนเป็นตำราหลักสูตรที่ชื่อว่า Hipot/ไฮพอท – การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์
อย่างบูรณาการ (Integral Human Potential Transformation) อันเป็นศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ที่ครอบคลุมทุกมิติชีวิต
อันประกอบด้วย จิตใจ ปัญญา อารมณ์ และพฤติกรรม หากกล่าวในมุมมองของกระบวนการพัฒนาและการนำไปประยุกต์ใช้ในมิติที่เราคุ้นเคยแล้ว มันคือ กรอบความคิด ความคิดเชิงระบบ ตัวตน และภาวะผู้นำ 

 

ผู้เขียนมั่นใจว่า เป้าหมายของทุกการพัฒนาไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะใดมันคือความยั่งยืน (Sustainability) จะยั่งยืนได้มันต้องปฏิรูป (Transformation) และการปฏิรูปที่ว่านั้นมันต้องเป็นองค์รวม (Holistic)

บทความการพัฒนาศักยภาพที่น่าสนใจ

VDO Clips การพัฒนาศักยภาพที่น่าสนใจ

OUR CLIENTS

ความเห็นบางส่วนจากผู้เคยเข้าร่วมสัมมนากับ HIPOT

ความเห็นของผู้เข้าร่วมหลักสูตร Hipot

"อาจารย์ครับการสัมมนาครั้งนี้มีความหมายกับผมมาก ไม่ใช่เพราะโอกาสของการก้าวสู่ตำแหน่ง
แต่คุณค่าที่ได้มันเหนือกว่านั้นมากนัก อาจารย์คิดดูนะครับว่าการสร้างพลังให้กับคนเกือบร้อยให้เข้าใจตัวเองและใช้ศักยภาพสูงสุดมัน จะส่งผลสะเทือนทางบวกขนาดไหน อย่างน้อยก็ต่อตัวเอง และเมื่อเขาได้นำไปใช้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงานและนักศึกษาแล้ว มันจะเหมือนคลื่นสะท้อนความดีที่มีอยู่ทุกภาคของประเทศ อยากให้อาจารย์ได้เป็นส่วนหนึ่งในความปิติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์มีส่วนหล่อหลอมครับ"
bottom of page