top of page

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

หลักสูตร HIPOT ทั้งแบบ Online / Public

หลักสูตรที่ทาง Intrans ได้ออกแบบ วิจัย และศึกษามากว่าทศวรรษ ถูกบรรจุในหลักสูตรที่ชื่อว่า HIPOT ณ ตอนนี้เราได้บริการผู้ที่ให้ความสนใจทั้งในรูปแบบ Online / Public เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยั้ง มาพร้อมกับปัญหาและความท้าทายใหม่

ความเห็นของผู้เรียน

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพกรมการแพทย์ สธ.

"เป็นหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพของมนุษย์อย่างไร้ขีดจำกัด โดยนำสัจธรรมของชีวิตจริง ตัวอย่างจริง มาทำให้ผู้ฟังเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย ทำให้เกิดการยอมรับว่า หากเราต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยากประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรา"
bottom of page