top of page

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

หลักสูตร HIPOT ทั้งแบบ Online / Public

หลักสูตรที่ทาง Intrans ได้ออกแบบ วิจัย และศึกษามากว่าทศวรรษ ถูกบรรจุในหลักสูตรที่ชื่อว่า HIPOT ณ ตอนนี้เราได้บริการผู้ที่ให้ความสนใจทั้งในรูปแบบ Online / Public เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยั้ง มาพร้อมกับปัญหาและความท้าทายใหม่

ความเห็นของผู้เรียน

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ดย. พม.

"คุณสมบัติของภาวะผู้นำคือ การเอาใจใส่ การโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกียรติ ส่งเสริม ยอมรับ มอบอำนาจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้โดย การมอบอำนาจในการตัดสินใจงานที่มอบหมายให้ กล่าวชมเมื่อทำงานได้สำเร็จ การให้เกียรติแก่กันใช่ไม่แค่การชมเชย ให้รางวัลตอบแทน ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เจ้านาย-ลูกน้อง ใช่ว่าแค่คำพูด ต้องแสดงออกทางกายภาพด้วย"
bottom of page